Paweł Zabielski

Paweł ZabielskiStudiowałem na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej. Studia ukończyłem w 2011 roku z wynikiem celującym. Jeszcze na ostatnim semestrze studiów rozpocząłem staż asystencki na uczelni, a po ukończeniu studiów zacząłem pracę na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej w Katedrze Oprogramowania na stanowisku asystent. Prowadzę zajęcia z następujących przedmiotów: Podstawy programowania (Ćw, PS), Programowanie obiektowe (PS), Programowanie aplikacji w języku JavaScript (PS), Programowanie, algorytmy i struktury danych (PS), Zaawansowane techniki programistyczne (PS), Budowa aplikacji użytkowych w technologii WPF (PS), Analiza i testowanie systemów informatycznych (PS, wykład).

Pod opieką prof. dr hab. Leona Bobrowskiego rozpocząłem pracę naukową związaną z tematyką wykrywania wzorców płaskich. Tematyka mojej pracy naukowej koncentruje się wokół zagadnień analizy dużych zbiorów danych i wykrywania pewnych wzorców. Rozwijam metody i algorytmy pozyskiwania wiedzy. Wyniki moich prac zostały opublikowane w artykułach naukowych.

W 2012 roku w ramach projektu „Zwiększenie potencjału absolwentów Wydziału Informatyki Białostockiej na rynku pracy” pełniłem rolę Wydziałowego koordynatora współpracy WIPB.

W 2013 roku wspólnie z Instytutem Biologii Ssaków PAN w Białowieży uczestniczyłem w realizacji systemu informatycznego e-Przyrodnik – system został stworzony wspólnie przez biologów, leśników oraz informatyków realizujących projekt skierowany do młodzieży szkół średnich z południowej części woj. podlaskiego.

Brałem udział w organizacji konkursów na najlepszą pracę dyplomową, KIWI, NetMasterCap, Programowania Zespołowego, BTI.
Dodatkowo pracuję w firmie Transition Technologies MS jako Kierownik Oddziału w Białymstoku.

Warsztaty: Wprowadzenie do technologii WPF

25.10.2023, 16:00-16:45

WPF, czyli Windows Presentation Foundation, to zaawansowana technologia opracowana przez Microsoft do tworzenia aplikacji okienkowych na platformie Windows. Warsztat „Wprowadzenie do technologii WPF” ma na celu wprowadzenie uczestników w podstawy tej technologii i umożliwienie im tworzenie nowoczesnych, interaktywnych interfejsów użytkownika.

Główne elementy warsztatu mogą obejmować:

Podstawy WPF: Omówienie, czym jest WPF, jego historia i zalety w porównaniu do starszych technologii GUI w systemie Windows.

Architektura WPF: Wyjaśnienie struktury WPF.

XAML (Extensible Application Markup Language): Zapoznanie uczestników z językiem XAML, który jest używany do tworzenia interfejsów WPF. Uczestnicy dowiedzą się, jak tworzyć elementy interfejsu, takie jak przyciski, etykiety, kontrolki itp. za pomocą XAML.

Kontrolki i komponenty WPF: Przedstawienie podstawowych kontrolek i komponentów dostępnych w bibliotece WPF, takich jak Button, TextBox itp.

Obsługa zdarzeń: Wyjaśnienie, jak reagować na zdarzenia generowane przez interfejs, na przykład po kliknięciu przycisku.

Komunikacja z kodem źródłowym (Code-Behind): Przedstawienie sposobów łączenia interfejsu XAML z kodem źródłowym napisanym w językach takich jak C#.

Tworzenie prostych aplikacji WPF: Praktyczne ćwiczenia, które pozwolą uczestnikom stworzyć proste aplikacje WPF, aby zrozumieć, jak wszystko działa w praktyce.

Narzędzia i środowisko pracy: Przedstawienie narzędzi i środowiska pracy, które ułatwiają rozwijanie aplikacji WPF, takie jak Visual Studio.

Warsztat „Wprowadzenie do technologii WPF” ma na celu dostarczyć uczestnikom podstaw do tworzenia aplikacji Windows, które oferują zaawansowane i atrakcyjne interfejsy użytkownika. Po ukończeniu kursu, uczestnicy powinni być w stanie rozpocząć samodzielne projektowanie i rozwijanie aplikacji WPF.